តើអ្នកត្រៀមខ្លួនជាមួយប្រូម៉ូសិនពិសេសពី Liberty ក្នុងខែមីនានេះហើយឬនៅ?

⚡️Libertyបញ្ចេញអត្រាប្តូរប្រាក់ដែលប្រកួតប្រជែងបំផុតមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជានៅលើ Liberty Exchange & Transfer app

ទទួលបានអត្រាល្អបំផុតនៅលើកម្មវិធី Liberty ជាមួយ 3 ជំហានងាយៗ៖

ធ្វើប្រតិបត្តិការលើកម្មវិធីថ្ងៃនេះ ដើម្បីទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីអត្រាប្តូរប្រាក់ដ៏ល្អបំផុតនៅលើទីផ្សារក្នុងអំឡុងពេលប្រូម៉ូសិន។

ទាញយកកម្មវិធី Liberty ខាងក្រោម ហើយរីករាយជាមួយការផ្តល់ជូនដ៏ទាក់ទាញជាច្រើន៖