ទាក់​ទង​មក​យើង​ខ្ញុំ

title-overlay

get in touch

Any questions? Make an appointment.

main email

                                   

info@libertycurrency.co

Central Office

(+855) 70 294 888

Join The Team

hr@libertycurrencyexchange.com.kh

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង និងអាស័យដ្ឋានអន្តរជាតិ

ទីតាំង​ប្តូរ​ប្រាក់​

អាស័យដ្ឋាន

8th Fl., Block B, KINGS VIEW OFICE
BUILDING, St Keo Chenda, Phum 3,
Sangkat Chhroy Chongva, Phnom Penh.

Hotline:

(+855) 70 294 888

អ៊ីមែល:

info@libertycurrencyexchange.com

ម៉ោងបើក:

08:00 AM - 17:00 PM
(Monday -Sunday)

អាស័យដ្ឋាន

14 Samdech Hun Sen St, Phnom Penh, Cambodia
Phnom Penh, KH

Hotline:

(+855) 70 294 888

អ៊ីមែល:

info@libertycurrencyexchange.com

ម៉ោងបើក:

10:00 AM - 22:00 PM
(Monday -Sunday)

អាស័យដ្ឋាន

D117, Bavet Kandal, Bavet, Cambodia
Bavet, KH

Hotline:

(+855) 70 294 888

អ៊ីមែល:

info@libertycurrencyexchange.com

ម៉ោងបើក:

10:00 AM - 22:00 PM
(Monday -Sunday)

អាស័យដ្ឋាន

2 Thnou St, Preah Sihanouk, Cambodia
Preah Sihanouk, KH

Hotline:

(+855) 70 294 888

អ៊ីមែល:

info@libertycurrencyexchange.com

ម៉ោងបើក:

10:00 AM - 22:00 PM
(Monday -Sunday)

Head office

អាស័យដ្ឋាន

8th Fl., Block B, KINGS VIEW OFICE
BUILDING, St Keo Chenda, Phum 3,
Sangkat Chhroy Chongva, Phnom Penh.

Hotline:

(+855) 70 294 888

អ៊ីមែល:

info@libertycurrencyexchange.com

ម៉ោងបើក:

08:00 AM - 17:00 PM
(Monday -Sunday)

Phnom Penh

អាស័យដ្ឋាន

14 Samdech Hun Sen St, Phnom Penh, Cambodia
Phnom Penh, KH

Hotline:

(+855) 70 294 888

អ៊ីមែល:

info@libertycurrencyexchange.com

ម៉ោងបើក:

10:00 AM - 22:00 PM
(Monday -Sunday)

Bavet - Mộc Bài

អាស័យដ្ឋាន

D117, Bavet Kandal, Bavet, Cambodia
Bavet, KH

Hotline:

(+855) 70 294 888

អ៊ីមែល:

info@libertycurrencyexchange.com

ម៉ោងបើក:

10:00 AM - 22:00 PM
(Monday -Sunday)

Sihanouk

អាស័យដ្ឋាន

2 Thnou St, Preah Sihanouk, Cambodia
Preah Sihanouk, KH

Hotline:

(+855) 70 294 888

អ៊ីមែល:

info@libertycurrencyexchange.com

ម៉ោងបើក:

10:00 AM - 22:00 PM
(Monday -Sunday)